USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Osuuksien osto ja myynti

Haluaisin ostaa lisää KPY:n osuuksia. Mistä niitä saa ja mikä on hinta?

Osuuskunta KPY:n osuuksia voi ostaa ja myydä esimerkiksi Privanetin kautta:

Valtakunnallinen palvelunumero 010 219 0520 tai contact(at)privanet.fi

KPY:n osuuksien hintanoteeraus löytyy www.kpy.fi -etusivulta tai https://privanet.fi/investing -sivulta.

Linkkejä:

Privanetin hinnasto 

Haluaisin myydä KPY:n osuudet. Mikä on hinta ja mitä kautta niitä voi myydä?

Osuuskunta KPY:n osuuksia voi ostaa ja myydä esimerkiksi Privanetin kautta:

Valtakunnallinen palvelunumero 010 219 0520 tai contact(at)privanet.fi

KPY:n osuuksien hintanoteeraus löytyy www.kpy.fi -etusivulta tai https://privanet.fi/investing -sivulta.

Linkkejä:

Osuuksien hinta ja arvonmääritykset

Mikä on KPY:n osuuksien arvo?

KPY:n osuuden  Privanetin hintanoteeraus

KPY on teetättänyt riippumattoman ja ulkopuolisen tahon tekemän arvonmäärityksen Osuuskunta KPY:n osuuksien arvosta.

Lisätietoa: Inderesin tekemä arvonmääritys

Osuuksien lahjoittaminen

Mikäli lahjoitat KPY:n osuuksia, voit tehdä sen laatimalla vapaamuotoisen lahjakirjan

Lahjakirjasta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat

  1. Lahjanantajan tiedot (koko nimi, henkilötunnus, arvo-osuustilin/arvo-osuustilien numerot)
  2. Lahjansaajan tiedot (koko nimi, henkilötunnus, arvo-osuustilin/arvo-osuustilien numerot)
  3. Lahjoitettavat arvopaperit, eli Osuuskunta KPY:n osuudet ja niiden kappalemäärä
  4. Paikka ja päivämäärä.

Mikäli haluat lahjoituksen yhteydessä sulkea pois lahjansaajan aviopuolison tai rekisteröidyn kumppanin avio-oikeuden tai muun siihen verrattavan oikeuden lahjoituksen kohteeseen ja sen tuottoon, tulee lahjakirjan sisältää avio-oikeuden poissulkemista koskeva lauseke. Tällöin lahjakirjassa tulee olla myös kahden todistajan allekirjoitus. Todistajien tulee olla yhtä aikaa läsnä lahjanantajan ja lahjansaajan allekirjoittaessa lahjakirjan.

Lahjakirja on hyvä laatia ainakin kahtena alkuperäisenä kappaleena, yksi lahjanantajalle ja yksi lahjansaajalle.

HUOMIOITAVAKSI: jokainen lahjoitustilanne on yksilöllinen ja suosittelemme, että lahjoitus toteutetaan asiantuntijan avustuksella.
Osuuskunta KPY ei vastaa lahjakirjamallin oikeellisuudesta lahjoitustilanteessa.

Lahjakirjan malli
Lahjakirjan malli todistajat

Huomioi lahjaverotus

Lahjansaajan on maksettava lahjaveroa, jos samalta lahjanantajalta saatujen lahjojen arvo on kolmen vuoden aikana 5 000 euroa tai enemmän. Raja on lahjanantajakohtainen.

Verovapaasta lahjasta ei välttämättä tarvitse tehdä Verohallinnolle lahjaveroilmoitusta. Mikäli kyse on lahjaverotettavasta lahjasta, tulee lahjaveroilmoitus tehdä Verohallinnolle kolmen kuukauden kuluessa lahjoitushetkestä lukien. Lahjaveroilmoituksen tekee lahjansaaja. Lahjoituksesta mahdollisesti aiheutuva lahjavero määrätään lahjansaajalle.

Ajankohtaiset tiedot lahjaverotuksesta ja lahjaveroilmoituksen laatimisesta löytyy osoitteesta www.vero.fi.

Pyydämme ystävällisesti tutustumaan huolellisesti lahjaverotukseen ja lahjoitukseen liittyviin kysymyksiin ennen Osuuskunta KPY:n osakkeiden lahjoittamista
Huom! Osuuskunta KPY ei vastaa miltään osin lahjoitukseen liittyvistä lahjaveroseuraamuksia eikä lahjaveroilmoitusten laatimisesta.

 

Lahjan arvo ja omistus

KPY:n osuuksien lahjaverotettava arvo lasketaan osuuksien käyvän arvon mukaan. Käypä arvo on osuuksien lahjoituspäivän arvo. Lisätietoa Osuuskunta KPY:n osuuksien arvosta saa https://privanet.fi/pre-market/

Lahjansaajana alaikäinen

Mikäli lahjasaaja on alaikäinen, ottavat alaikäisen lapsen puolesta lahjan vastaan hänen huoltajansa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lahjansaajan huoltajat allekirjoittavat lahjakirjan alaikäisen lahjansaajan puolesta.

Lahjanantajana alaikäinen

Mikäli lahjanantajana on alaikäisen lapsen huoltaja, tulee holhoustoimilain esteellisyyssäännösten nojalla lahjansaajalle hakea edunvalvojan sijainen. Lisätietoa edunvalvojan sijaisen määräämisestä saa Digi- ja väestötietovirastosta, www.dvv.fi.

 

 

Osuudet perintönä

KPY:n osuudet perintönä

KPY:n osuudet ovat arvo-osuusjärjestelmään kuuluvia arvopapereita. Osuuksia voidaan jakaa perintönä niin kuin muutakin omaisuutta. Osuuksista voi myös määrätä erikseen testamentilla.

Osuudet arvostetaan vainajan perukirjassa vainajan kuolinpäivän mukaiseen käypään arvoon. Tietoja Osuuskunta KPY:n osuuksien käyvästä arvosta löytyy esimerkiksi osoitteesta: https://privanet.fi/pre-market/

Kuoleman jälkeen osuudet pysyvät vainajan kuolinpesän omistuksessa siihen saakka, kunnes perinnönjako on suoritettu tai vainajan testamentin toimeenpanoon on ryhdytty tai kuolinpesä myy osuudet.

Kuolinpesän omistuksessa oleville osuuksille kulloinkin maksettava osuuskorko maksetaan sille pankkitilille, joka on ilmoitettu tilinhoitajayhteisölle (eli se taho, jossa arvo-osuustili on).

Kaikki muutokset, esimerkiksi pankkitilin tai osoitteen muutokset, täytyy ilmoittaa myös tilihoitajayhteisölle. Huomioitavaksi, että muutoksia ei voi ilmoittaa Osuuskunta KPY:lle.

Paperinen osakekirja

Hallussani on paperinen KPY:n puhelinosakekirja. Mitähän sille pitäisi tehdä?

Soita KPY:n omistajapalvelun numeroon 0800 393 005, jossa tarkistetaan, onko kyseiselle osake- tai jäsenkirjalle jo avattu arvo-osuustili. Jos osake- tai jäsenkirja on siirtämättä arvo-osuustilille, saat omistajapalvelusta tarkemmat toimintaohjeet.

Jos arvo-osuustiliä ei ole avattu, voit avata sen pankissasi. Lisätietoa saat omasta pankistasi.

Jos osake- tai jäsenkirjan omistus on epäselvä, selvitä osuuksien omistusoikeutta osoittavat asiakirjat. Näitä ovat kauppakirja, lahjakirja, ositustodistus, testamentti tai perukirja liitteineen.

Osuuspääoman koron määrä, maksu ja verotus

Osuuspääoman koron määrä jatkossa?

KPY linjaa sijoittajalupauksekseen kehittyvän omistaja-arvon ja kilpailukykyisen osuuskoron. Jaamme omistajille osuuskorkoa kestävästi ja omistusyrityksien kilpailukyvyn säilyttäen. Sijoittamisen ytimessä on jatkuva ja kestävä arvonnousu. Sitä mittaamme omistusten kokonaistuoton kehityksellä, jossa huomioidaan sekä voitonjako että nettoarvon kasvu.

Katso lisää: www.kpy.fi/omistajapolitiikka

Lisätietoa maksetuista osuuspääoman koroista www.kpy.fi/arvo-osuustili

Osuuspääoman korko ei näy pankkitililläni. Missähän vika?

Jos osuuspääoman korko ei näy tililläsi, niin ole yhteydessä tilipankkiisi. Jos olet vaihtanut pankkia, ole yhteydessä entiseen tilipankkiisi.

Osuuspääoman korko maksetaan sille omistajille, jonka nimissä osuudet ovat täsmäytyspäivänä.

Lisätietoa täsmäytyspäivästä ja maksetuista osuuspääoman koroista www.kpy.fi/arvo-osuustili

Tililleni on tullut ilmoitettua vähemmän osuuspääoman korkoa. Mikä voi olla syynä?

Osuuskunta KPY:n maksama osuuskorko on henkilöjäsenelle veronalaista tuloa, josta pidätetään 7,5 prosentin ennakonpidätys 5 000 euroon asti. Ennakonpidätys 5 000 euron rajan ylittävästä osasta on 25,5 prosenttia.

Ensimmäisen kerran vero pidätettiin vuonna 2015 maksetusta korosta. Aiempien vuosien koroista ei pidätetä veroa.

Verottaja saa suoraan tiedon maksetusta osuuspääoman korosta ja siitä pidätettävästä verosta.

Lisätietoa osuuspääoman koron ennakonpidätyksestä: www.vero.fi tai Henkilöasiakkaan tuloverotus: puhelin 029 497 002.

Osuuksien myyntihinnan verotus

Meneekö osuuksien kauppahinnasta vero?

Miten osuuksien myynti verotetaan luonnollisen henkilön verotuksessa?

Osuuksien myyntivoitot ovat luonnollisen henkilön verotuksessa pääomatuloa. Veroa menee pääsääntöisesti 30 prosenttia myyntivoitosta (30 000 euron ylittävältä osalta pääomatulovero 34 %). Myyjän tulee ilmoittaa saamansa myyntivoitot luovutusvuoden veroilmoituksessa.

Myyntivoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään osuuden alkuperäinen hankintameno tai hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama tulee sovellettavaksi, mikäli se ylittää osuuden alkuperäisen hankintahinnan. Hankintameno-olettama on 20 prosenttia kauppahinnasta alle 10 vuotta omistetuille osuuksille ja 40 prosenttia yli 10 vuotta omistetuille osuuksille.

Jos myyjä käyttää hankintamenona todellista hankintahintaa, hän saa vähentää myös myynnistä aiheutuneet kulut. Hankintameno-olettamaa käytettäessä kuluja ei saa erikseen vähentää.

Lisätietoa osuuksien myyntivoiton verotuksesta www.vero.fi.

Huomioitavaksi: vastauksessa ei ole välttämättä huomioitu kaikkia verolakeihin ja oikeuskäytäntöön perustuvia muutoksia. Kukin osuuden omistaja vastaa oman verotuksensa oikeellisuudesta.

Arvo-osuustilin avaaminen

Sain perinnöksi KPY:n osuuksia. Miten saan ne kirjattua omiin nimiini?

Jos sinulla ei ole arvo-osuustiliä, ota yhteyttä omaan tilipankkiisi, jota kautta saat avattua arvo-osuustilin. Ota mukaasi asiakirjat, joista selviää, että osuudet kuuluvat sinulle. Tilihoitajayhteisöt (pankit) hoitavat osuuksien siirron sinun arvo-osuustilillesi.

Jos sinulla on jo arvo-osuustili, ole yhteydessä siihen tahoon, jossa sinulla arvo-osuustili on. Tilihoitajayhteisöt (pankit) hoitavat osuuksien siirron sinun arvo-osuustilillesi.

Osoitetietojen ja pankkitilinnumeron muutos

Osoitteeni (yhteystietoni) on muuttunut, voinko ilmoittaa siitä KPY:lle?

Osoitteen muutos pitää tehdä sille taholle, jossa sinulla on arvo-osuustili (pankki).

Pankkitilinnumeroni on muuttunut, voinko ilmoittaa siitä KPY:lle?

Osuuspääoman korko maksetaan sille tilille, joka on tilinhoitajayhteisön tiedossa. Pankkitilin muutosta ei voi tehdä suoraan KPY:lle.

Yrityksen verokohtelu

Yrityksen verotuskohtelu?

Kotimaisille yhteisöjäsenille (esim. osakeyhtiö) maksettava ylijäämä on pääsääntöisesti verovapaata tuloa, kun maksajana on kotimainen yhteisö.

Lisätietoa kotimaisten yhteisöjäsenten, muiden yritysmuotojen ja ulkomaisten jäsenten verotuksesta: www.vero.fi.