Enfo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020

Uutiset

02.03.2021 12:00

KPY UUTISET

KPY:n tytäryhtiön Enfo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020

Enfo 2020: Kannattavuus pysyi vakaana poikkeuksellisen vuoden aikana

Q4/2020

 • Loka–joulukuun liikevaihto oli 30,3 MEUR (31,8)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 3,8 MEUR (2,7)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 1,4 MEUR (0,9)
 • Kauden tulos oli 0.9 MEUR (0,3)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,5 EUR (-0,2)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 2,8 MEUR (4,2)

Vuosi 2020

 • Vuoden liikevaihto oli 114,6 MEUR (121,5)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 11,4 MEUR (9,4)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 2,0 MEUR (1,4)
 • Kauden tulos oli 0,0 MEUR (-1,4)
 • Osakekohtainen tulos oli -2,6 EUR (-4,6)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 10,5 MEUR (9,3)

Numerot suluissa viittaavat viime vuoden vastaavan jaksoon, ellei toisin mainita. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Enfon tilinpäätöksessä 2020.

Toimitusjohtajan katsaus

Seppo Kuula, tj vuonna 2020, kommentoi vuotta:

”Vuosi 2020 oli Enfolle – kuten muillekin yrityksille – mieleenpainuva. Vuoden tavoite oli kasvu, mutta koronapandemian pakottamina jouduimme siirtämään painopisteemme liiketoiminnan jatkuvuuden takaamiseen. Monet asiakkaistamme reagoivat voimakkaasti pandemian puhkeamiseen Pohjoismaissa ja supistivat tai jopa peruuttivat palveluitaan sekä lykkäsivät projekteja. Pandemian jatkuessa reaktiot kuitenkin lievenivät, mutta asiakkaiden päätöksenteko hidastui ja fokus siirtyi lyhyelle tähtäimelle. Asiakkaat olivat valmiita toteuttamaan projekteja, jotka auttoivat niitä selviytymään uudessa tilanteessa, mutta pitkän tähtäimen mittavat IT-kehityshankkeet pantiin jäihin.

Yhtiömme on tottunut reagoimaan markkinoiden jatkuviin muutoksiin, ja pystyimme reagoimaan myös tähän uuteen tilanteeseen nopeasti. Sovimme rahoittajiemme kanssa luottolimiittien kasvattamisesta sekä noudatimme kulu- ja rekrytointikuria. Toteutimme molemmissa maissa myös määräaikaisia lomautuksia, joista suurin osa oli osa-aikaisia. Olen tyytyväinen siihen, että onnistuimme toteuttamaan nämä toimenpiteet yhdessä ja hyvässä yhteishengessä. Olemme koko korona-ajan onnistuneet pitämään asiantuntijoidemme sitoutumisen tason korkealla: kuukausittaisten Employee Net Promoter Score (eNPS) -kyselyiden ja vuotuisen henkilöstötyytyväisyyskyselyn mukaan enfolaisten työtyytyväisyys on säilynyt korkeana. Seurasimme koko vuoden ajan henkilöstömme vointia ja tuimme enfolaisia selviytymään etätyön fyysisistä ja henkisistä haasteista.

Aloitimme vuoden kahdella merkittävällä toimenpiteellä, joilla edistettiin liiketoimintakriittisten sovellusten ja datan hallinnan tarjoomaamme. Enfo osti Solteq Oyj:n SAP ERP -liiketoiminnan joulukuun 2019 lopussa, ja liiketoiminta integroitiin Enfoon vuonna 2020. Enfo ja kansainvälisesti johtava yritysdatatoimija TIBCO Software Inc. julkistivat tammikuussa strategisen kumppanisopimuksen, jonka myötä Enfolla on jatkossa yksinoikeus TIBCO:n ratkaisujen jälleenmyyntiin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Pandemia vaikutti SAP-liiketoimintaan, mutta TIBCO-ratkaisujen myynti alkoi myönteisesti vuonna 2020. Maaliskuussa Enfo myi Ruotsin Zervicepoint-liiketoiminnan FoF Family Officelle.

Pitkän tähtäimen IT-kehityshankkeiden kysyntä piristyy taas, kun pandemia on ohi ja talousnäkymät paranevat. Siksi meille on tärkeää varmistaa, että meillä on tarvittava osaaminen ja valmiudet, kun vuonna 2020 kertyneen kehitysvelan purkaminen alkaa. Liiketoimintamme on vakaalla pohjalla, ja meillä on hyvät valmiudet selviytyä pandemiasta.

Haluankin kiittää kaikkia enfolaisia sekä asiakkaitamme, kumppaneitamme ja omistajiamme — en ainoastaan hyvästä yhteistyöstä tämän ennennäkemättömän vuoden aikana, vaan koko kuluneesta kolmen vuoden jaksosta, jonka ajan minulla on ollut kunnia johtaa Enfoa. On ollut etuoikeus saada yhdessä enfolaisten kanssa kulkea tämä matka, joka on muuttanut liiketoimintaamme ja voimistanut Enfon yrityskulttuuria. Toivotan Enfon uudelle toimitusjohtajalle Mikko Valorinnalle kaikkea hyvää tämän upean yhtiön viemisessä eteenpäin yhdessä jokaisen enfolaisen kanssa.”

 Liikevaihto ja tulos

Q4/2020

Enfo-konsernin liikevaihto loka-joulukuussa oli 30,3 MEUR (31,8). Liikevaihdosta 13,5 MEUR kertyi Suomessa ja 16,8 MEUR Ruotsissa. Jatkuvien palveluiden liikevaihto oli 11,9 MEUR (12,5), konsultoinnin liikevaihto oli 15,0 MEUR (16,4) ja välitysmyynnin liikevaihto oli 3,4 MEUR (2,9) neljännellä vuosineljänneksellä.

Käyttökate (EBITDA) oli 3,8 MEUR (2,7) loka-joulukuussa. Liikevoitto (EBIT) oli 1,4 MEUR (0,9) loka-joulukuussa ja 4,5 % liikevaihdosta. Neljännen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 1,1 MEUR (1,0) ja tulos oli 0,9 MEUR (0,3). Neljännen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,5 EUR (-0,2).

Vuosi 2020

Tammi-joulukuun liikevaihto laski 5,7 % ja oli 114,6 MEUR (121,5). Liikevaihdon kehittymiseen vaikutti koronapandemia. Liikevaihdosta 51,7 MEUR kertyi Suomessa ja 62,9 MEUR Ruotsissa. Jatkuvien palveluiden liikevaihto oli 45,1 MEUR (47,6), konsultoinnin liikevaihto oli 56,6 MEUR (62,6) ja välitysmyynnin liikevaihto oli 12,9 MEUR (11,2) vuonna 2020.

Käyttökate (EBITDA) vuonna 2020 oli 11,4 MEUR (9,4). Koko vuoden liikevoitto (EBIT) kasvoi 0,6 MEUR ja oli 2,0 MEUR (1,4) ja 1,7 % liikevaihdosta. Koko vuoden tulos ennen veroja oli 0,7 MEUR (-0,1) ja tulos oli 0,0 MEUR (-1,4). Koko vuoden osakekohtainen tulos oli -2,6 EUR (-4,6).

Investoinnit ja rahoitus

Enfon nettoinvestoinnit olivat loka–joulukuussa 3,5 MEUR (1,6). Enfon nettoinvestoinnit tammi-joulukuussa olivat 7,4 MEUR (15,4). Näistä osaamisen johtamisen ohjelman investoinnit olivat 0,3 MEUR (0,6), käyttöoikeusomaisuuserien lisäykset 5,2 MEUR (7,8) ja investoinnit operatiiviseen liiketoimintaan ja tuotantoon 2,0 MEUR (2,7). Vuonna 2019 investoitiin lisäksi SAP liiketoiminnan hankintaan 4,3 MEUR.

Korolliset velat olivat vuoden lopussa 41,0 MEUR (42,6): lainat rahoituslaitoksilta 29,8 MEUR (29,9) ja vuokrasopimusvelat 11,2 MEUR (12,7).

Enfon lainasopimuksiin sisältyy taloudellisia kovenantteja, joita testataan kahdesti vuodessa toisen ja neljännen vuosineljänneksen lopussa. Vuoden lopussa, 31.12.2020, Enfo noudatti lainasopimusten mukaisia taloudellisia kovenantteja:

 • Nettovelkaantumisaste alle 100 %
 • Korollinen nettovelka/käyttökate alle 4,0

Koronapandemiasta johtuen yhtiö uudelleenneuvotteli rahoittajien kanssa voimassa olevien lainasopimusten korollinen nettovelka/käyttökate -kovenantin kehityssuunnitelmaan kuuden kuukauden jatkoajan siten, että tunnusluku muuttuu asteittain ja on 31.12.2021 mennessä 3,0.

Enfolla oli vuoden lopussa 16,7 MEUR (13,7) myönnettyjä luottolimiittiä, josta 9,4 MEUR (9,5) oli käytössä. Enfo on sopinut rahoittajiensa kanssa luottolimiittiensä korottamisesta koronakriisin johdosta.

Yhtiön omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 40,1 % (36,4) ja nettovelkaantumisaste oli 86,1 % (96,0). Nettorahoituserät olivat loka–joulukuussa -0,2 MEUR (0.1) ja tammi–joulukuussa -1,2 MEUR (-1,5). Liiketoiminnan nettorahavirta oli neljännellä neljänneksellä 2,8 MEUR (4,2) ja vuonna 2020 10,5 MEUR (9,3). Tase vuoden lopussa oli 118,5 MEUR (119,6).

Hallitus, johto ja tilintarkastaja

Elokuussa 2020 Kaisa Olkkonen valittiin Enfon hallituksen puheenjohtajaksi, Anssi Lehikoisen ja Mikko Laineen jatkaessa hallituksen jäseninä. Samassa yhteydessä Lauri Kerman erosi tehtävästään hallituksen tarkkailijajäsenenä.

Konsernin johtoryhmään kuuluivat vuoden 2020 lopussa toimitusjohtaja Seppo Kuulan lisäksi Nina Annila (EVP, Care and Data platforms Finland), Björn Arkenfall (EVP, Applications and Information management Sweden), Erik Brügge, (EVP, Care and Data platforms Sweden), Antti Hemmilä (General Counsel), Sami Kähkönen (EVP, Applications and Information management Finland), Henrik Norell (EVP, People operations) ja Mari Orttenvuori (CFO).

Yhtiön tilintarkastajana tilikaudella 2020 toimi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja sen nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.

Osakkeet, omistajat ja osakepääoman muutokset

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2020 oli 747 978 osaketta. Enfolla oli 121 suoraa osakkeenomistajaa. Luvussa eivät ole mukana ulkomaiset osakkeenomistajat, joiden osakkeet on hallintarekisteröity. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään.

Enfo Oyj on emoyhtiö liiketoimintaa harjoittavassa Enfo-konsernissa, joka kuuluu Osuuskunta KPY -konserniin. Osuuskunta KPY -konsernin emoyhtiö on Osuuskunta KPY. Enfo-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Enfo Oyj:llä on sivuliike Iso-Britanniassa. Vuoden 2020 lopussa Enfo Oyj:n kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Seppo Kuula, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Lululemon Oy, Hannu Isotalo Oy ja Kallax Oy. Osuuskunta KPY:n omistusosuus oli 85,81 %.

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 1.1.2020 oli 679 251 osaketta. Tilikauden aikana yhtiö laski liikkeelle yhteensä 82 233 uutta osaketta (merkintäetuoikeusanti tammikuu 2020), mutta ei luovuttanut hallussaan olleita omia osakkeita. Yhtiö hankki tilikauden aikana yhteensä 118 yhtiön omaa osaketta yhtiön entiseltä avainhenkilöltä. Hallitus päätti syyskuun lopussa mitätöidä 13 506 Enfon omaa osaketta. Muutos rekisteröitiin ja astui voimaan lokakuussa.

Henkilöstö ja palkitseminen

Enfon palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 907 henkilöä (903) ja vuoden lopussa yhteensä 901 henkilöä (916). Henkilöstöstä Suomessa oli keskimäärin 399 (360) ja Ruotsissa 508 (543). Konsernin henkilöstökulut olivat vuonna 2020 yhteensä 70,6 MEUR (70,9). Henkilöstökulut olivat 62 % (59) tuloslaskelman kaikista kuluista. Enfo maksoi henkilöstölleen palkkaa ja palkkioita tilikaudella yhteensä 52,6 MEUR (52,9).

Vuoden 2020 lopussa konsernin keskimääräinen vakituisen työsuhteen kesto oli 6,9 vuotta (5,2). Selkeä enemmistö eli 76,2 % (77) konsernin henkilöstöstä oli miehiä. Henkilöstön keski-ikä oli 43,4 vuotta (42,6).

Enfolaiset ovat menestyksemme avain. Enfon houkuttelevuuden vahvistaminen oli edelleen yksi prioriteeteistamme vuonna 2020. Onnistuimme pitämään asiantuntijoidemme sitoutumisen tason korkealla koronasta huolimatta: vuotuisen työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranivat vuodesta 2019 ja kuukausittaiset eNPS-pisteet säilyivät hyvällä tasolla sekä Suomessa että Ruotsissa. Henkilöstön etätyöhön, esimiesten tukeen ja sisäiseen viestintään liittyviä tuntoja kartoitettiin henkilöstökyselyillä vuoden 2020 touko- ja marraskuussa. Etätyökyselyjen mukaan enfolaiset pääosin viihtyivät etätöissä.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Enfo Oyj:n hallitus nimitti tammikuussa 2021 Mikko Valorinnan yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Valorinta aloittaa Enfon toimitusjohtajana maaliskuun 2021 alussa. Hän siirtyy Enfoon konsultointiyhtiö Capgeministä, jossa hän on toiminut Capgemini Finland Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2013. Enfo tiedotti marraskuussa, että Seppo Kuula on päättänyt siirtyä uusiin haasteisiin Enfon ulkopuolella. Hän kuitenkin jatkaa uudella roolilla Enfon pääomistaja Osuuskunta KPY:ssä, sillä KPY on kutsunut Kuulan konsernin hallituksen neuvonantajaksi (senior adviser).

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

IT-palvelumarkkinan odotetaan kasvavan edelleen digitalisaation tukiessa asiakaskysyntää. Kasvuun vaikuttaa olennaisesti koronapandemian vaikutus investointipäätöksiin ja ostopolitiikkaan.

Konsernin liikevaihdon ja käyttökatteen odotetaan kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna.

Riskit ja epävarmuustekijät

Enfon lyhyen ja keskipitkän aikavälin riskit liittyvät muun muassa yhä jatkuvaan koronapandemiaan. Vaikutusten laajuus riippuu viruksen etenemisestä, rokotusten saatavuudesta ja viruksen leviämisen rajoittamiseksi tehtävistä hallitusten linjaamista toimenpiteistä. Liiketoimintaympäristöihin ja -yhteisöihin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten kesto ja vakavuus ovat merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa yritysten päätöksentekoon IT-investoinneista ja niiden toteuttamisen ajankohdasta. Asiakkaiden mahdolliset päätökset palveluiden vähentämisestä tai projektien lykkäämisestä vaikuttavat Enfoon. Myös asiakkaiden maksukyvyn heikkenemisellä ja vaatimuksilla sopimusehtojen uudelleenneuvottelusta on vaikutuksia.

Enfon onnistuminen asiakastoimituksissa riippuu osaavasta henkilöstöstä. Alan nopea teknologiakehitys edellyttää henkilöstön osaamisen jatkuvaa laajentamista ja uudistamista. Tiettyjen henkilöresurssien saatavuus on rajallista Suomen ja Ruotsin markkinoilla, mikä aiheuttaa riskiä Enfon liiketoiminnan kehitykselle. Tämän riskin hallitsemiseksi Enfo pyrkii ylläpitämään positiivista työnantajakuvaa ja pitämään henkilöstönsä osaamistason korkeana panostamalla henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja korkean henkilöstötyytyväisyyden ylläpitoon.

Yhtiön toimintaan liittyy tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä riskejä. Tietoturvallisuutta johdetaan Enfossa keskitetysti ja toiminta perustuu riskienhallintaan sekä johdon hyväksymiin vastuihin, rooleihin ja dokumentteihin. Asiakkaiden tietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys on vahvistettu monitasoisella valvonnalla.

IT-palvelumarkkinan odotetaan kasvavan edelleen digitalisaation tukiessa asiakaskysyntää. Mahdollinen markkinan kasvun hidastuminen ja lisääntyvä hintakilpailu voisivat kuitenkin heikentää markkinaolosuhteita ja siten lisätä riskiä kannattavan kasvun toteutumiselle. Tämä voi vaikuttaa Enfon liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan rahavirtaan. 

Pitkällä aikavälillä Enfon kasvuun vaikuttavat asiakkaiden valmius ja kyky viedä liiketoimintakriittiset sovellukset monialustaympäristöön sekä hallinnoida niitä tässä ympäristössä.

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Tilikauden 2020 emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat yhteensä 65 462 935,27 EUR. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei osinkoa makseta vuodelta 2020.

Taloustiedottamisen aikataulu 2021

Tilikauden 2020 tilinpäätöstiedote taulukkoineen julkaistaan Enfon verkkosivuilla 2.3.2021. Vuosikertomus 2020 julkaistaan viikolla 10. Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.3.2021. Osavuosikatsaukset 2021 julkaistaan seuraavasti: Q1/2021 23.4.2021, Q2/2021 20.8.2021 ja Q3/2021 25.10.2021.

Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä vuositilinpäätöksessä 2020 julkaistavia laadintaperiaatteita.

Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.


Lisätietoja Mikko Valorinta, toimitusjohtaja 1.3.2021, 040 099 7257

Mari Orttenvuori, CFO, 046 876 5233

Enfo
Datavetoista liiketoimintamuutosta

Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka mahdollistaa asiakkaidensa datavetoisen liiketoimintamuutoksen. Hallitsemme niin hybridialustat, informaatiohallinnan kuin sovellukset sekä niiden monitahoiset kokonaisuudet, ja tuomme yhteen relevanttia dataa älykkäämmän liiketoiminnan puolesta. Kehitämme ja ylläpidämme digitaalisia ratkaisuja, ja tuemme asiakkaitamme kokonaisuuksien hallinnassa. Meidän 900 asiantuntijaamme työskentelevät älykkäämmän maailman puolesta, jossa teknologia voimaannuttaa niin yksilöitä, yrityksiä kuin yhteiskuntaakin.

 

 

Sisäpiiri

Syötä saamasi rekisterikoodi alla olevaan kenttään ja klikkaa jatka-nappia.

Koodi väärin. Ole hyvä ja yritä uudestaan.

Koodi oikein. Siirryt automaattisesti rekisteröitymissivulle.

×