Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

Uutiset

26.04.2021 12:33

KPY UUTISET

KPY:n tytäryhtiön Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

Enfo Q1/2021: Kannattavuus parani viime vuodesta

Q1/2021

  • Liikevaihto oli 30,3 MEUR (30,9)
  • Käyttökate (EBITDA) oli 3,3 MEUR (2,5)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 0,7 MEUR (0,2)
  • Kauden tulos oli -0,1 MEUR (-2,0)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,9 EUR (-3,5)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,6 MEUR (2,9)

Toimitusjohtajan katsaus

Mikko Valorinta, Enfon toimitusjohtaja 1.3.2021 alkaen, kommentoi vuoden ensimmäistä neljännestä:

”Koronapandemia vaikutti markkinoihin vielä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja liikevaihtomme jäi samalle tasolle kuin vuonna 2020. Kannattavuutemme kuitenkin parani viime vuoden vastaavasta jaksosta. Pandemia vaikuttaa edelleen joihinkin asiakassektoreihimme, kuten matkailu- ja ravintola-alaan, sekä tiettyihin palvelualueisiin, kuten lähitukeen. Pandemian väistyessä odotamme toiminnan vilkastuvan, erityisesti uusien digitaalisten hankkeiden ja laajojen kehitysprojektien osalta. Pandemia on myös entisestään vauhdittanut digitalisaatiota ja tarvetta toimivaan ja turvalliseen etätyöhön.

Tänä vuonna rakennamme valmiuksia kasvulle. Aloitin Enfon toimitusjohtajana maaliskuun alussa. Tulevien 3–6 kuukauden aikana arvioimme seuraavia strategisia askelmerkkejä ja painopisteitä kannattavan kasvun vauhdittamiseksi ja älykkäämmän Pohjolan edistämiseksi. Kannattavuuden kannalta keskeinen tavoite on käyttöasteiden parantaminen. Kasvua rakennamme vahvistamalla entisestään kyvykkyyksiämme ja tarjontaamme niillä alueilla, joilla haluamme saavuttaa johtavan aseman. Edistämme kasvutavoitteitamme aktiivisella rekrytoinnilla ja koulutuksella sekä panostamalla palveluidemme kehittämiseen. Kaiken kaikkiaan näemme, että osaamisemme on hyvin linjassa markkinoiden kasvualueiden kanssa, joita ovat esimerkiksi pilvi, data ja analytiikka, digitaalinen luottamus ja integraatiot.

Julkaisimme tammikuussa vuoden 2020 lopun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Ne kertovat äärimmäisen hyvästä asiakastyytyväisyydestä, sillä 98 % vastaajista oli valmis suosittelemaan Enfoa. Oli erityisen hienoa nähdä, että asiakkaamme pitävät asiantuntijuutta yhtenä keskeisistä vahvuuksistamme. Kuukausittaisten eNPS-kyselyjen sekä loppuvuodesta 2020 toteutetun kattavamman kyselyn perusteella myös henkilöstötyytyväisyytemme on hyvällä tasolla. Sitoutuneet työntekijät ovat erityisen tärkeitä meidän alallamme, sillä kilpailu osaajista on edelleen kovaa. Odotamme rekrytoinnin, koulutuksen ja henkilöstön kehittämisen vauhdittuvan vuoden 2021 kuluessa, kun pandemian vaikutukset asiakkaidemme liiketoimintaan alkavat lieventyä.

Enfon ydinliiketoimintaa on asiakkaidemme liiketoimintakriittisten sovellusten ja datan hallinta. Asiakkaat valitsevat meidät, koska he luottavat siihen, että kehitämme ja ylläpidämme heidän dataansa ja sovelluksiaan ammattimaisesti ja vastuullisesti. Näkemykseni onkin, että vastuullisuudesta on tulossa entistäkin kriittisempi menestystekijä alallamme. Meidän tavoitteemme on olla tunnustetusti oman ekosysteemimme vastuullisin kumppani ja työnantaja.

Odotan innolla yhteistyötä hallituksen, johdon ja kaikkien enfolaisten kanssa strategiamme kehittämisen ja asiakkaidemme digitalisaatiohankkeiden tukemisen tiimoilta. Varmistetaan yhdessä, että Enfo on erinomainen, monimuotoinen ja energinen työpaikka.”

Liikevaihto ja tulos

Q1/2021

Enfon vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 30,3 MEUR (30,9). Liikevaihdosta 13,6 MEUR oli peräisin Suomesta ja 16,6 MEUR Ruotsista. Jatkuvien palveluiden liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11,3 MEUR (11,6), konsultoinnin liikevaihto 15,3 MEUR (16,0) ja välitysmyynnin liikevaihto 3,7 MEUR (3,2).

Käyttökate (EBITDA) oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,3 MEUR (2.5). Liikevoitto (EBIT) oli 0,7 MEUR (0,2) eli 2,3 % liikevaihdosta. Katsauskauden tulos ennen veroja oli 0,2 MEUR (-1,6) ja tulos -0,1 MEUR (-2,0). Osakekohtainen tulos oli -0,9 EUR (-3,5).

Investoinnit ja rahoitus

Enfon nettoinvestoinnit olivat tammi–maaliskuussa 2,5 MEUR (1,5). Investoinnit koostuivat käyttöoikeusomaisuuserien lisäyksistä.

Korolliset velat olivat maaliskuun lopussa 42,4 MEUR (40,6): lainat rahoituslaitoksilta 30,4 MEUR (28,5) ja vuokrasopimusvelat 12,0 MEUR (12,1).

Enfon lainasopimuksiin sisältyy taloudellisia kovenantteja, joita testataan kahdesti vuodessa toisen ja neljännen vuosineljänneksen lopussa.

Enfolla oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 16,7 MEUR (13,7) myönnettyä luottolimiittiä, josta 10,1 MEUR (8,4) oli käytössä. Limiitistä 3,0 MEUR oli sovittu yhtiön rahoittajien kanssa koronakriisin johdosta vuoden 2020 toisella neljänneksellä ja tämä määrä erääntyy toukokuussa 2021.

Yhtiön omavaraisuusaste oli kauden lopussa 39,8 % (39,6) ja nettovelkaantumisaste 88,0 % (88,3). Konsernin nettorahoituserät olivat -0,5 MEUR (-1,9). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,6 MEUR (2,9). Tase kauden lopussa oli 117,0 MEUR (115,1).

Johto

Mikko Valorinta aloitti Enfon toimitusjohtajana 1.3.2021. Konsernin johtoryhmään kuuluivat maaliskuun 2021 lopussa toimitusjohtaja Mikko Valorinnan lisäksi Nina Annila (EVP, Care and Data platforms, Finland), Björn Arkenfall (EVP, Applications and Information management, Sweden), Erik Brügge, (EVP, Care and Data platforms, Sweden), Antti Hemmilä (General Counsel), Sami Kähkönen (EVP, Applications and Information management, Finland), Henrik Norell (EVP, People operations) ja Mari Orttenvuori (CFO).

Osakkeet

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2021 oli yhteensä 747 978 osaketta. Enfolla oli 124 suoraa osakkeenomistajaa, pois lukien ulkomaiset osakkeenomistajat, joiden osakkeet on hallintarekisteröity. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään.

Enfo Oyj on emoyhtiö liiketoimintaa harjoittavassa Enfo-konsernissa, joka kuuluu Osuuskunta KPY -konserniin. Osuuskunta KPY -konsernin emoyhtiö on Osuuskunta KPY. Enfo-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Enfo Oyj:llä on sivuliike Isossa-Britanniassa.

Maaliskuun lopussa Enfo Oyj:n kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Lululemon Oy, Hannu Isotalo Oy, Kallax Oy ja Unikie Oy. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 85,81 %.

Enfo edisti vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä uuden pitkän tähtäimen osakepohjaista kannustinjärjestelmää (LTI 2021), josta hallitus päätti joulukuussa 2020. Samalla sovittiin uuden järjestelmän osapuolista, joihin lukeutuvat kaikki aikaisemman osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osapuolet. Vanha järjestelmä lakkautettiin uuden astuessa voimaan. Osakepalkkioiden enimmäismäärä vahvistetaan toisen neljänneksen aikana.

Henkilöstö

Enfon palveluksessa oli tammi–maaliskuussa keskimäärin 889 henkilöä (922) ja kauden lopussa yhteensä 889 henkilöä (923). Henkilöstöstä Suomessa oli keskimäärin 405 (396) ja Ruotsissa 483 (526).

Yhtiökokous

Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2021 Kuopiossa. Varsinainen yhtiökokous päätti, ettei osinkoa makseta vuodelta 2020.

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kaisa Olkkonen, Mikko Laine, Ari Virtanen ja Jani Vahvanen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kaisa Olkkosen. Hallitus nimitti Anssi Lehikoisen hallituksen tarkkailijajäseneksi.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

IT-palvelumarkkinan odotetaan kasvavan edelleen digitalisaation tukiessa asiakaskysyntää. Kasvuun vaikuttaa olennaisesti koronapandemian vaikutus investointipäätöksiin ja ostopolitiikkaan.

Konsernin liikevaihdon ja käyttökatteen odotetaan kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna.

Riskit ja epävarmuustekijät

Enfon lyhyen ja keskipitkän aikavälin riskit liittyvät muun muassa yhä jatkuvaan koronapandemiaan. Vaikutusten laajuus riippuu viruksen etenemisestä, rokotusten saatavuudesta ja viruksen leviämisen rajoittamiseksi tehtävistä hallitusten linjaamista toimenpiteistä. Liiketoimintaympäristöihin ja -yhteisöihin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten kesto ja vakavuus ovat merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa yritysten päätöksentekoon IT-investoinneista ja niiden toteuttamisen ajankohdasta. Asiakkaiden mahdolliset päätökset palveluiden vähentämisestä tai projektien lykkäämisestä vaikuttavat Enfoon. Myös asiakkaiden maksukyvyn heikkenemisellä ja vaatimuksilla sopimusehtojen uudelleenneuvottelusta on vaikutuksia.

Enfon onnistuminen asiakastoimituksissa riippuu osaavasta henkilöstöstä. Alan nopea teknologiakehitys edellyttää henkilöstön osaamisen jatkuvaa laajentamista ja uudistamista. Tiettyjen henkilöresurssien saatavuus on rajallista Suomen ja Ruotsin markkinoilla, mikä aiheuttaa riskiä Enfon liiketoiminnan
kehitykselle. Tämän riskin hallitsemiseksi Enfo pyrkii ylläpitämään positiivista työnantajakuvaa ja pitämään henkilöstönsä osaamistason korkeana panostamalla henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja korkean henkilöstötyytyväisyyden ylläpitoon.

Yhtiön toimintaan liittyy tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä riskejä. Tietoturvallisuutta johdetaan Enfossa keskitetysti ja toiminta perustuu riskienhallintaan sekä johdon hyväksymiin vastuihin, rooleihin ja dokumentteihin. Asiakkaiden tietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys on vahvistettu monitasoisella valvonnalla.

IT-palvelumarkkinan odotetaan kasvavan edelleen digitalisaation tukiessa asiakaskysyntää. Mahdollinen markkinan kasvun hidastuminen ja lisääntyvä hintakilpailu voisivat kuitenkin heikentää markkinaolosuhteita ja siten lisätä riskiä kannattavan kasvun toteutumiselle. Tämä voi vaikuttaa Enfon liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan rahavirtaan.

Pitkällä aikavälillä Enfon kasvuun vaikuttavat asiakkaiden valmius ja kyky viedä liiketoimintakriittiset sovellukset monialustaympäristöön sekä hallinnoida niitä tässä ympäristössä.

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2021

Enfon Q1/2021 osavuosikatsaus julkaistaan 23.4. Enfo synkronoi taloustiedottamisen aikataulunsa pääomistajansa Osuuskunta KPY:n kanssa, mistä johtuen Q2/2021 osavuosikatsaus julkaistaan 31.8. ja Q3/2021 osavuosikatsaus 12.11.

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä vuositilinpäätöksessä 2020 julkaistavia laadintaperiaatteita.

Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsaus taulukoineen löytyy verkkosivuiltamme enfo.fi/raportit-ja-materiaalit

Lisätietoja

Mikko Valorinta, toimitusjohtaja 1.3.2021 alkaen 040 099 7257