Jäseneksi hyväksymismenettely

Osuuskunta KPY:n hallituksen vahvistama jäsenten hyväksymismenettely 

Osuuskunta KPY:n sääntöjen kohdan 3§:n mukaisesti Osuuden siirronsaaja voi tulla osuuskunnan jäseneksi hakemalla jäsenyyttä kolmen (3) vuoden kuluessa siirtopäivästä. Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja voi tulla osuuskunnan jäseneksi hakemalla jäsenyyttä kolmen (3) vuoden kuluessa jäsenen kuolinpäivästä.

Osuuskunta KPY:n sääntöjen kohdan 4 § mukaan Osuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka jäsenyyttä hakiessaan omistaa vähintään yhden osuuden osuuskunnassa. Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti osuuskunnan hallitukselta ja jäsenet hyväksyy hallitus. Hallitus voi myös päättää jäsenten hyväksymismenettelystä.

Osuuskunta KPY:n hallitus on edellä mainitun sääntökohdan nojalla vahvistanut 29.11.2022 pidetyssä kokouksessaan seuraavan jäsenten hyväksymismenettelyn:

 • Osuuskunta KPY:n jäsenyyttä on haettava kirjallisesti. Tästä linkistä avautuu jäsenhakemuslomakesivusto
 • Kirjallisesta jäsenhakemuksesta on ilmettävä jäsenyyttä hakevan tahon nimi, osoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero, sekä luonnollisten henkilöiden osalta henkilötunnus ja rekisteröityjen yhteisöjen osalta y-tunnus. Jäsenhakemusta varten on mahdollista käyttää Osuuskunta KPY:n internetsivuilla olevaa jäsenlomaketta.
 • Osuuskunta KPY varmentaa Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän jäsen- ja omistajaluettelon tiedoista, että jäsenyyttä hakeva taho omistaa vähintään yhden (1) osuuden.
 • Jäsenhakemuksessa hakijan on sitouduttava siihen, että tämä omistaa vähintään yhden Osuuskunta KPY:n osuuden jäseneksi hakemisen hetkellä, ja että tämä tulee alla mainitun jäseneksi hyväksymisen aikataulun mukaisina päivämäärinä omistamaan vähintään yhden Osuuskunta KPY:n osuuden. Mikäli jäsenyyttä hakeva taho ei jäsenhakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä päätettäessä omista vähintään yhtä Osuuskunta KPY:n osuutta, on jäsenhakemus hylättävä. Jäsenyyttä hakevan tulee vakuuttaa ymmärtävänsä, että Osuuskunta KPY:n sääntöjen mukaan jäsen voi erota jäsenyydestä jättämällä kirjallisen eroilmoituksen hallitukselle, ja kaikista osuuksista luopumisella on sama vaikutus kuin eroilmoituksella.
 • Oikeushenkilön osalta hakemukseen on liitettävä luotettava selvitys allekirjoittajien oikeudesta edustaa kyseistä oikeushenkilöä, kuten edustamisoikeuden osoittava ajantasainen kaupparekisteriote taikka hallituksen tai muun toimivaltaisen elimen antama valtakirja.
 • Osuuskunta KPY:llä on oikeus hylätä jäsenhakemus, mikäli jäsenyyden myöntäminen johtaisi voimassa olevien lakien tai viranomaismääräysten rikkomiseen.
 • Osuuskunta KPY:n jäsenhakemukset käsittelee KPY-konsernin lakiasiainjohtaja tai tämän määräämä henkilö, noudattaen tätä hallituksen vahvistamaa jäsenten hyväksymismenettelyä.
 • Jäsenhakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä siten, että hyväksyttyjen jäsenhakemusten perusteella toimitetaan tiedot Euroclear Finland Oy:lle (”EFi”) jäsen- ja omistajaluetteloon tehtäviä jäseneksi rekisteröimistä varten. Osuuden omistus varmennetaan Osuuskunta KPY:n tilaaman jäsen- ja omistusluetteloon (alla myös ”Raportti”) merkittyjen omistustietojen perusteella siten, että Osuuskunta KPY toimittaa EFi:lle Raportin sekä tiedot hyväksytyistä jäsenhakemuksista kunkin kuukauden 1. päivänä. Jäseneksi merkitseminen jäsen- ja omistajaluetteloon tapahtuu kunkin kuukauden 2. päivänä.
 • Jos edellä esitetyssä taulukossa määritelty Raportin tilannepäivä, Raportin toimituspäivä tai jäseneksi merkitsemisen päivä osuu viikonloppuun tai pyhäpäivään, siirtyy kyseinen tilannepäivä, toimituspäivä ja/tai jäseneksi siirtämisen päivä automaattisesti seuraavaan arvo-osuusjärjestelmän rekisteripäivään.
 • Mikäli jäsenhakemus ei sisällä riittäviä tietoja jäseneksi hyväksymistä varten, on KPY-konsernin lakiasiainjohtajan tai tämän määräämän henkilön ensisijaisesti pyydettävä hakijalta lisätietoja, sekä kehotettava hakijaa täydentämään hakemustaan. Hakija vastaa kuitenkin itse siitä, että jäsenhakemuksessa ja sen liitteissä on toimitettu jäseneksi hyväksymisen mahdollistavat riittävät tiedot.
 • Mikäli hakija ei lisätietopyynnön esittämisen jälkeen kohtuullisen ajan kuluessa täydennä hakemustaan tavalla, joka mahdollistaa jäseneksi hyväksymisen, on KPY-konsernin lakiasiainjohtajan siirrettävä hakemuksen käsittely KPY:n hallitukselle, joka voi päättää hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hakijalla, jonka hakemus on hylätty, säilyy kuitenkin oikeus hakea jäsenyyttä uudelleen, edellyttäen että se tapahtuu Osuuskunta KPY:n sääntöjen määrittämän kolmen (3) vuoden määräajan sisällä osuuden siirtopäivästä tai jäsenen kuolinpäivästä.
 • Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa tilanteissa KPY-konsernin lakiasiainjohtajan tai tämän määräämän henkilön on siirrettävä jäsenhakemuksen käsittely hallitukselle, joka voi päätöksellään joko hyväksyä tai hylätä jäsenhakemuksen.
 • Kun jäsenhakemus on käsitelty, tieto jäsenhakemuksen hyväksymisestä, mahdollinen pyyntö lisätietojen toimittamiseksi taikka päätös jäsenhakemuksen hylkäämisestä annetaan hakijalle tiedoksi kirjallisesti jäsenhakemuksessa annettujen yhteystietojen perusteella joko sähköpostitse tai kirjepostilla.
 • Osuuskunta KPY kiinnittää toiminnassaan ja henkilötietojen käsittelyssä erityistä huomiota tietosuojaan sekä henkilöiden yksityisyyden suojan säilymiseen. KPY käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen sekä muun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojasta ja salassapidosta henkilötietojen käsittelyssä. Tietojen käsittelyssä pyritään käyttötarkoituksen mukaiseen olennaisuuteen, tietoturvan varmistamiseen ja rekisteröityjen oikeuksien turvaamiseen. Lisätietoja on saatavilla Osuuskunta KPY:n nettisivuilla osoitteesta https://www.kpy.fi/tietosuojakaytantomme/