Usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät vastauksia KPY:n osuuksien omistamiseen liittyviin kysymyksiin.

Jos jäit jotakin tietoa vielä kaipaamaan, otatko yhteyden KPY:n omistajapalveluun puh. 017 369 7800, omistajapalvelu(at)kpy.fi. Avoinna maanantaista torstaihin kello 9-15.

Omistajalle

Osuuksien osto ja myynti

Osuuden omistaja voi myydä osuuksia suoraan osuuksien ostajalle

Kauppakirjan malli (Word-muodossa), jonka pohjalta osuuksien kaupan voi toteuttaa.

Huomioithan, että kauppakirja on ainoastaan malliversio, jota tulee täydentää tarvittavassa laajuudessa kunkin yksittäisen osuuksien kaupan osalta. Osuuskunta KPY ei vastaa miltään osin tällaisten kauppojen toteuttamisen oikeellisuudesta.

Edustajisto päätti 11.10.2022 KPY:n osuuksien jakamisesta siten, että jokainen aiempi osuus jaettiin neljäksi osuudeksi. Osuuksien jakaminen toteutettiin käytännössä maksuttomalla osuusannilla. Siinä kullekin osuudenomistajalle annettiin maksutta uusia osuuksia osuudenomistajien omistamien osuuksien mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osuutta kohti annettiin kolme (3) uutta osuutta. Osuuksien jakamisen johdosta osuuskunnan sääntöjen mukaista osuusmaksua muutettiin 0,085 eurosta 0,02125 euroon. Osuusmaksujen muodostama osuuspääoma pysyi muuttumattomana. Lue koko tiedote tästä linkistä

Osuuden arvosta saat lisätietoa alla olevasta Osuuden arvo -valikosta ja 31.5.2023 julkaistusta tilinpäätöstiedotteestamme

KPY:n omistajat käyvät kauppaa KPY:n osuuksilla esimerkiksi verkkoalustoilla kuten Huutokaupat.com.
Huom! Osuuskunta KPY ei vastaa miltään osin kaupankäynnistä eikä alustojen toiminnasta.

 

Osuuden arvo

Onko omistajalla jotain tapaa arvioida osuuden arvoa?

KPY ei voi ottaa kantaa KPY:n osuuden markkina-arvoon. Yksi tapa tarkastella osuuden arvoa on esimerkiksi Osuuskunta KPY:n kirjanpidon nettovarallisuuden, eli kirjanpidon mukaisten varojen ja velkojen erotuksen kautta.

KPY Sijoitus Oy:n ostaessa osuuksia syksyllä 2021 ja keväällä 2022 osuuskohtainen ostohinta johdettiin nettovarallisuuden kautta. Tilinpäätöksen 2022 mukainen Osuuskunta KPY:n kirjanpidon nettovarallisuus osuutta kohti oli 5,50 euroa.

Syksyllä 2022 Osuuskunta KPY:n osuudet jaettiin neljään osaan, eli neljä nykyistä osuutta vastaa yhtä aiempaa osuutta. Yhden vanhan puhelinosakkeen omistajalla on nykyisin 400 Osuuskunta KPY:n osuutta. Tilinpäätöksen mukainen kirjanpidon nettovarallisuus on 400 osuutta kohti noin 2 200 euroa.

KPY:n osuuden arvosta voit lukea lisää 31.5.2023 julkaistusta tilinpäätöstiedotteestamme

Osuuksien lahjoittaminen

Mikäli lahjoitat KPY:n osuuksia, voit tehdä sen laatimalla vapaamuotoisen lahjakirjan

Lahjakirjasta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat

  1. Lahjanantajan tiedot (koko nimi, henkilötunnus, arvo-osuustilin/arvo-osuustilien numerot)
  2. Lahjansaajan tiedot (koko nimi, henkilötunnus, arvo-osuustilin/arvo-osuustilien numerot)
  3. Lahjoitettavat arvopaperit, eli Osuuskunta KPY:n osuudet ja niiden kappalemäärä
  4. Paikka ja päivämäärä.

Mikäli haluat lahjoituksen yhteydessä sulkea pois lahjansaajan aviopuolison tai rekisteröidyn kumppanin avio-oikeuden tai muun siihen verrattavan oikeuden lahjoituksen kohteeseen ja sen tuottoon, tulee lahjakirjan sisältää avio-oikeuden poissulkemista koskeva lauseke. Tällöin lahjakirjassa tulee olla myös kahden todistajan allekirjoitus. Todistajien tulee olla yhtä aikaa läsnä lahjanantajan ja lahjansaajan allekirjoittaessa lahjakirjan.

Lahjakirja on hyvä laatia ainakin kahtena alkuperäisenä kappaleena, yksi lahjanantajalle ja yksi lahjansaajalle.

HUOMIOITAVAKSI: jokainen lahjoitustilanne on yksilöllinen ja suosittelemme, että lahjoitus toteutetaan asiantuntijan avustuksella.
Osuuskunta KPY ei vastaa lahjakirjamallin oikeellisuudesta lahjoitustilanteessa.

Lahjakirjan malli
Lahjakirjan malli todistajat

Huomioi lahjaverotus

Lahjansaajan on maksettava lahjaveroa, jos samalta lahjanantajalta saatujen lahjojen arvo on kolmen vuoden aikana 5 000 euroa tai enemmän. Raja on lahjanantajakohtainen.

Verovapaasta lahjasta ei välttämättä tarvitse tehdä Verohallinnolle lahjaveroilmoitusta. Mikäli kyse on lahjaverotettavasta lahjasta, tulee lahjaveroilmoitus tehdä Verohallinnolle kolmen kuukauden kuluessa lahjoitushetkestä lukien. Lahjaveroilmoituksen tekee lahjansaaja. Lahjoituksesta mahdollisesti aiheutuva lahjavero määrätään lahjansaajalle.

Ajankohtaiset tiedot lahjaverotuksesta ja lahjaveroilmoituksen laatimisesta löytyy osoitteesta www.vero.fi.

Pyydämme ystävällisesti tutustumaan huolellisesti lahjaverotukseen ja lahjoitukseen liittyviin kysymyksiin ennen Osuuskunta KPY:n osuuksien lahjoittamista
Huom! Osuuskunta KPY ei vastaa miltään osin lahjoitukseen liittyvistä lahjaveroseuraamuksia eikä lahjaveroilmoitusten laatimisesta.

Lahjansaajana alaikäinen

Mikäli lahjasaaja on alaikäinen, ottavat alaikäisen lapsen puolesta lahjan vastaan hänen huoltajansa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lahjansaajan huoltajat allekirjoittavat lahjakirjan alaikäisen lahjansaajan puolesta.

Lahjanantajana alaikäinen

Mikäli lahjanantajana on alaikäisen lapsen huoltaja, tulee holhoustoimilain esteellisyyssäännösten nojalla lahjansaajalle hakea edunvalvojan sijainen. Lisätietoa edunvalvojan sijaisen määräämisestä saa Digi- ja väestötietovirastosta, www.dvv.fi.

Osuudet perintönä

KPY:n osuudet perintönä

KPY:n osuudet ovat arvo-osuusjärjestelmään kuuluvia arvopapereita. Osuuksia voidaan jakaa perintönä niin kuin muutakin omaisuutta. Osuuksista voi myös määrätä erikseen testamentilla.

Kuoleman jälkeen osuudet pysyvät vainajan kuolinpesän omistuksessa siihen saakka, kunnes perinnönjako on suoritettu tai vainajan testamentin toimeenpanoon on ryhdytty tai kuolinpesä myy osuudet.

Kuolinpesän omistuksessa oleville osuuksille kulloinkin maksettava osuuskorko maksetaan sille pankkitilille, joka on ilmoitettu tilinhoitajayhteisölle (eli se taho, jossa arvo-osuustili on).

Kaikki muutokset, esimerkiksi pankkitilin tai osoitteen muutokset, täytyy ilmoittaa myös tilihoitajayhteisölle. Huomioitavaksi, että muutoksia ei voi ilmoittaa Osuuskunta KPY:lle.

Paperinen osakekirja

Hallussani on paperinen KPY:n puhelinosakekirja. Mitähän sille pitäisi tehdä?

Soita KPY:n omistajapalvelun numeroon 017 369 7800 tai sähköposti omistajapalvelu(at)kpy.fi, jossa tarkistetaan, onko kyseiselle osake- tai jäsenkirjalle jo avattu arvo-osuustili.
Avoinna maanantaista torstaihin kello 9-15.

Jos osake- tai jäsenkirja on siirtämättä arvo-osuustilille, saat omistajapalvelusta tarkemmat toimintaohjeet.

Jos arvo-osuustiliä ei ole avattu, voit avata sen pankissasi. Lisätietoa saat omasta pankistasi.

Jos osake- tai jäsenkirjan omistus on epäselvä, selvitä osuuksien omistusoikeutta osoittavat asiakirjat. Näitä ovat kauppakirja, lahjakirja, ositustodistus, testamentti tai perukirja liitteineen.

Katso video, jossa lapset saavat mummoltaan KPY:n osakekirjan ja he lähtevät tutustumaan KPY:n toimintaan.

Osuuspääoman koron määrä, maksu ja verotus

Tästä linkistä avautuu Osuuskunta KPY:n maksamat osuuspääoman korot vuodesta 2008 alkaen.

Osuuspääoman korko ei näy pankkitililläni. Missähän vika?

Jos osuuspääoman korko ei näy tililläsi, niin ole yhteydessä tilipankkiisi. Jos olet vaihtanut pankkia, ole yhteydessä entiseen tilipankkiisi.

Osuuspääoman korko maksetaan sille omistajille, jonka nimissä osuudet ovat täsmäytyspäivänä.

Tililleni on tullut ilmoitettua vähemmän osuuspääoman korkoa. Mikä voi olla syynä?

Osuuskunta KPY:n maksama osuuskorko on henkilöjäsenelle veronalaista tuloa, josta pidätetään 7,5 prosentin ennakonpidätys 5 000 euroon asti. Ennakonpidätys 5 000 euron rajan ylittävästä osasta on 25,5 prosenttia.

Ensimmäisen kerran vero pidätettiin vuonna 2015 maksetusta korosta. Aiempien vuosien koroista ei pidätetä veroa.

Verottaja saa suoraan tiedon maksetusta osuuspääoman korosta ja siitä pidätettävästä verosta.

Lisätietoa osuuspääoman koron ennakonpidätyksestä: www.vero.fi tai Henkilöasiakkaan tuloverotus: puhelin 029 497 002.

Osuuksien myyntihinnan verotus

Meneekö osuuksien kauppahinnasta vero?

Miten osuuksien myynti verotetaan luonnollisen henkilön verotuksessa?

Osuuksien myyntivoitot ovat luonnollisen henkilön verotuksessa pääomatuloa. Veroa menee pääsääntöisesti 30 prosenttia myyntivoitosta (30 000 euron ylittävältä osalta pääomatulovero 34 %). Myyjän tulee ilmoittaa saamansa myyntivoitot luovutusvuoden veroilmoituksessa.

Myyntivoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään osuuden alkuperäinen hankintameno tai hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama tulee sovellettavaksi, mikäli se ylittää osuuden alkuperäisen hankintahinnan. Hankintameno-olettama on 20 prosenttia kauppahinnasta alle 10 vuotta omistetuille osuuksille ja 40 prosenttia yli 10 vuotta omistetuille osuuksille.

Jos myyjä käyttää hankintamenona todellista hankintahintaa, hän saa vähentää myös myynnistä aiheutuneet kulut. Hankintameno-olettamaa käytettäessä kuluja ei saa erikseen vähentää.

Lisätietoa osuuksien myyntivoiton verotuksesta www.vero.fi.

Huomioitavaksi: vastauksessa ei ole välttämättä huomioitu kaikkia verolakeihin ja oikeuskäytäntöön perustuvia muutoksia. Kukin osuuden omistaja vastaa oman verotuksensa oikeellisuudesta.

Arvo-osuustilin avaaminen

Sain perinnöksi KPY:n osuuksia. Miten saan ne kirjattua omiin nimiini?

Jos sinulla ei ole arvo-osuustiliä, ota yhteyttä omaan tilipankkiisi, jota kautta saat avattua arvo-osuustilin. Ota mukaasi asiakirjat, joista selviää, että osuudet kuuluvat sinulle. Tilihoitajayhteisöt (pankit) hoitavat osuuksien siirron sinun arvo-osuustilillesi.

Jos sinulla on jo arvo-osuustili, ole yhteydessä siihen tahoon, jossa sinulla arvo-osuustili on. Tilihoitajayhteisöt (pankit) hoitavat osuuksien siirron sinun arvo-osuustilillesi.

Osoitteen ja pankkitilin muutos

Osoitteeni (yhteystietoni) on muuttunut, voinko ilmoittaa siitä KPY:lle?

Osoitteen muutos pitää tehdä sille taholle, jossa sinulla on arvo-osuustili (pankki). Osoitteen muutosta ei voi tehdä suoraan KPY:lle.

Pankkitilinnumeroni on muuttunut, voinko ilmoittaa siitä KPY:lle?

Osuuspääoman korko maksetaan sille tilille, joka on tilinhoitajayhteisön tiedossa. Pankkitilin muutosta ei voi tehdä suoraan KPY:lle.

Yrityksen verokohtelu/osuuspääoman korko

Yrityksen verotuskohtelu?

Kotimaisille yhteisöjäsenille (esim. osakeyhtiö) maksettava ylijäämä on pääsääntöisesti verovapaata tuloa, kun maksajana on kotimainen yhteisö.

Lisätietoa kotimaisten yhteisöjäsenten, muiden yritysmuotojen ja ulkomaisten jäsenten verotuksesta: www.vero.fi.

Arvo-osuustili ja osuuspääoman koron maksu

Vuoden 2007 toukokuussa Osuuskunta KPY siirtyi arvo-osuusjärjestelmään. Se oli ensimmäinen suomalainen osuuskunta, joka siirtyi arvo-osuusjärjestelmään.

Osuuspääoman korko

Osuuskunta KPY:n sääntöjen mukaisesti osuuspääoman korko maksetaan vain osuudenomistajille, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään jäsenluetteloon.

Niille omistajille, jotka eivät ole vielä siirtäneet osuuttaan arvo-osuusjärjestelmään, maksetaan osuuspääoman korko arvo-osuustilin avaamisen jälkeen.

Lisätietoa arvo-osuustilin avaamisesta saat omasta tilipankista tai KPY:n omistajapalvelusta puh. 017 369 7800 tai sähköposti omistajapalvelu(at)kpy.fi, avoinna maanantaista torstaihin kello 9-15.

Tästä linkistä avautuu Osuuskunta KPY:n maksamat osuuspääoman korot vuodesta 2008 alkaen.